Wednesday, May 29, 2002


خدا منو ببخشه و بيامرزه.
امروز زیرآب معلممون رو زديم. منم که ديگه، جلودار شده بودم و کاری رو که نبايد می کردم کردم... از اون بدتر وقتی بود که نتونستم جلوی خودش درست و حسابی صحبت کنم... خلاصه خيلی بد شد، خيلی. از تصوير امروز خودم توی موسسه بيزارم. الان که فکر می کنم، می بينم هيچ اسم ديگه ای جز زيرآب زدن نداره اين کار. حتی اگه حق با من و بچه ها بوده باشه... اينو بهش نمی گن تجربه. متاسفم بهر حال
اميدوارم اگه يه روزی سر خودم همين بلا اومد، امروز رو به خاطر داشته باشم .
اما خدا منو ببخشه و بيامرزه.

No comments: