Monday, July 13, 2009

زمستان به جنگل سرایت کرده است
و تبرداران
فرصت ایستاده مردن را هم
از درخت سبز
دریغ می دارند
دریغ!!؛
شعری ازمحمود اکرامی