Thursday, May 16, 2002

بعضيا می گن که با وبلاگ نوشتن خودشون رو بهتر می شناسن. چرا؟ چرا با وبلاگ نوشتن، نه نوشتن توی دفتر شخصی خودشون؟ (بگذريم از کسانی که صرفا پديده ای به نام وبلاگ عامل نوشتنشون شده)

No comments: