Wednesday, May 08, 2002

چند روز پيش توی روزنامه مصاحبه ای بود باد علی اشرف درويشيان، و ايشون گفته بودن که نمايشگاه کتاب به اين جهت براشون جالبه، که ناشران شهرستانی هم هستند. امسال با دقت بيشتری ناشران شهرستانی رو نگاه کردم، و جالب بود، ناشران اصفهانی و شيرازی واقعا کتابهای خوبی داشتند. انتشارات نويد شيراز (همون انتشارات گمنام که هاويه ابوتراب خسروی رو چاپ کرده بود برای اولين بار!) کتابهای خيلی خوبی داشت... اصلا انگار کاشف نويسنده های خوب استان فارسه اين انتشارات.
بعضی از ناشر های اصفهانی هم خوب بودند،نشر فردا که کتابهای ادبی و نمايشنامه های خيلی خوبی داشت، و نشر خاک که کتابهای معماری و شهرسازيش خيلی خوب بود. اولی (نويد شيراز) با قيمت های خيلی خوب ، و دومی (اصفهانی ها) با قيمتهای نه چندان خوب و مثل همه جا گرون.

No comments: