Thursday, April 18, 2002

فرخنده دختر ماهيه. اگرچه زياد نشناخته بودمش. خيلی کم آورده بودم جلوش. احساس ضعف مي کردم. تناقض های وحشتناک داره نسل ما رو نابود مي کنه. مدتها بود چيزی اينطور فکرم رو خسته نکرده بود... انگار مدتها بود اصلا فکر نکرده بودم... تکليف نسل سوخته ما چيه...

No comments: