Wednesday, April 17, 2002

...نزديک ترين به من. معلول بی واسطه من. تراوش های ذهنم...
چطور می توان همه را نه تنها در حضور ديگران، گاهی فقط برای ديگران آشکار کرد...؟
از من فاصله خواهند گرفت. اما رابطه ايجاد می کند. که با نگاهی؛ معنای زندگيم است و هميشه ، دليل پويايي.

No comments: