Monday, July 31, 2006

راستش می خواستم با یه جور شرمندگی پست قبلی رو پاک کنم و به جاش یه چیز دیگه بنویسم. ولی گذاشتم بمونه. شاید برای اینکه تناقض دنیاها که همیشه اذیتم می کنه تثبیت بشه اینجا... چطور ممکنه جوون دانشجوی مردم در اثر اعتصاب غذا تموم کرده باشه ... باید باور کنم... باید باور کنم ... باید باور کنم... مثل همه چیزهایی که باورشون سخت بود...

No comments: