Thursday, March 25, 2004

عجب اصفهان شلوغ بود ، شلوووووووغ! به اندازه روزهای شلوغ تهران توی ترافيک خيابونهای اصفهان مونديم ، ولی سفر خوبی بود. هوا خوب بود، زاينده رود پر آب بود، و مردم شاد. از اون مهم تر، دلم برای مامان بزرگم بيشتر از اونکه فکر می کردم تنگ شده بود که کلی باز شد ...

No comments: