Sunday, March 14, 2004

همين دو سه روز پيش بود که اولين کارت عيد رو گرفتم! چه زود! درختای بيچاره هم توی اين هوا گيج شدن. شروع کردن سبز شدن و جوونه زدن و شکوفه دادن. آخه هوا واقعا بهاری بود . بهار شده بود انگار. اما يک دفعه اين بارون ، و در کنارش سرمای هوا، فکر کنم همه جوونه ها و شکوفه ها سرما بزنن و بميرن ...

No comments: