Friday, May 05, 2006


از روزنامه ایندیپندنت چند هفته پیش، (همون موقعی که رئیس جمهورمون گفته بود براتون یک خبر خیلی خوش دارم و اینا...) با اینکه خیلی گذشته ازش، ولی من چون از این کاریکاتور خیلی خوشم اومده بود، گفتم شما هم ببینینش.

No comments: