Sunday, February 01, 2004

درسته، اون لينکی که فرهنگ اينجا گذاشته ، مشروحش در روزنامه های شرق و ياس نو چاپ شده و ديدم. اين لينک رو هم ببينين ، اگر چه خوب پشت پرده هست، ولی جالبه ... واقعا هم مريض شدن رييس جمهور در اين موقعيت عجيب بود ...
سحابی هم در ياس نو امروز مصاحبه ای انجام داده که جالبه، مقايسه کرده اوضاع امروز رو با کودتای 28 مرداد...

فعلا همين

No comments: