Friday, December 19, 2003

آدمها موجودات پست و بی اهميتی هستند، آدمها مثل يک عده مورچه يا موريانه توی هم می لولن و به زندگی لجن وارشون ادامه می دن، تنها فرقشون با مورچه يا موريانه اينه که می تونن خودشون هم لجن و پست باشن ...

از "سير گرترود ماير"

No comments: