Tuesday, July 13, 2004

بگذريم از تعليق ...
دلم می خواد از زندگی بنويسم ...گل سرخ
لحظه ها را می جست
در پی نگاه داشتن لحظه بود،
تا هميشه

No comments: